REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOI NOCLEGOWYCH:

Mamy nadzieję , że za pomocą poniższego regulaminu uda
się nam zapewnić Państwu zadowolenie i satysfakcję
z wypoczynku ,a jednocześnie umożliwienie jego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki rezerwacji miejsc noclegowych i korzystania z usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zarejestrowanie w książce meldunkowej Gości krajowych i zagranicznych , jak również poprzez dokonanie rezerwacji miejsca noclegowego bądź zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Obiekcie.

3. Dokonanie wyżej wskazanych czynności jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu.

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji obiektu, a także na stronie pokojedlapracownikow.com/regulamin

DOBA NOCLEGOWA

1. Pokoje w Obiekcie wynajmowane są na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że został on wynajęty na dobę.

2. Doba noclegowa zaczyna się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 12.00 dnia następnego

3. Niewymeldowanie się do godz.12:00 skutkuje naliczaniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.

4. Meldowanie odbywa się w godzinach od 14.00 do 20.00. W przypadku przyjazdu po godz. 20.00, należy skontaktować się telefonicznie z obsługą Obiektu.

5. Wcześniejsze wejście do pokoju może nastąpić po uprzednim dokonaniu ustaleń z obsługą Obiektu, nie później niż 1 dzień przed przyjazdem .

6. Gość powinien określić długość pobytu w momencie meldowania i uregulować należność z góry za cały okres.

7. 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia , Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.

8. Gość nie może przekazywać pokoju osobą trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres , za który uiścił opłatę oraz udostępniać pokoju osobą niezameldowanym.

REZERWACJA I MELDUNEK

1. Pobyt w Obiekcie odbywa się na podstawie uprzednio zgłoszonej rezerwacji lub meldunku dokonanego bezpośrednio w momencie zakwaterowania.

2. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu +48 505 519 864 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail KAMAX@POKOJEDLAPRACOWNIKOW.COM

3. Dla skutecznego złożenia rezerwacji konieczne jest uiszczenie zadatku w kwocie 30 % ceny końcowej uwzględniającej długość pobytu. Rezerwacja jest skuteczna dopiero z chwilą zaksięgowania zadatku na koncie Obiektu.

4. Gość w momencie zakwaterowania osobiście wypełnia kartę meldunkową. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązku meldunkowego dokonuje opiekun prawny.

4. Gość w momencie zakwaterowania osobiście wypełnia kartę meldunkową. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązku meldunkowego dokonuje opiekun prawny.

5. Przy zameldowaniu Gość ma obowiązek okazać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem/paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wypełnia kartę meldunkową oraz wszystkie zgody dotyczące RODO, zapoznaje się z informacją o funkcjonującym na terenie Obiektu monitoringu. Odmowa okazania dokumentu tożsamości lub wypełnienia przez Gościa wskazanych w niniejszym punkcie dokumentów, może skutkować prawem Obiektu do odmowy zameldowania Gościa.

6. W przypadku dokonania rezerwacji i nie pojawienia się Gościa w zadeklarowanym terminie przyjazdu, Obiekt zastrzega sobie prawo do zatrzymania zadatku w całości oraz anulacji rezerwację, chyba że Strony umówią się inaczej

7. Obiekt nie posiada recepcji .Pracownicy obecni są na terenie Obiektu do godz. 20:00. Kontakt telefoniczny z gospodarzem i obsługą obiektu możliwy jest pod numerami wskazanymi na tablicy ogłoszeń.

8. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr.101 poz.926 z poz.zm.) przez Firmę PPHU KAMAX Misiek Barbara dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt . Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany.

PŁATNOŚĆ

1. Ceny obowiązujące w Obiekcie podane są w walucie polskiej. Płatności dokonuje się w walucie polskiej gotówką lub kartą płatniczą.

2. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonania rezerwacji.

3. Gość dokonując rezerwacji zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w formie zadatku w celu potwierdzenia rezerwacji. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji.

4. Wpłacony zadatek podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy Gość powiadomi o rezygnacji z rezerwacji co najmniej 48 godzin przed planowanym przybyciem.

5. W przypadku nieprzybycia Gościa w zaplanowanym terminie, skrócenia pobytu, rezygnacji z rezerwacji, odmowy zameldowania Gościa z przyczyn podanych w regulaminie, opłat wniesionych za dobę noclegową, oraz wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Najpóźniej w momencie zameldowania Gość jest zobowiązany zapłacić całą należną kwotę za pobyt w Obiekcie, pomniejszoną o wysokość wpłaconego uprzednio zadatku.

7. Płatności za usługi dodatkowe, nieobjęte rezerwacją, dokonuje się przy ich zamawianiu.

8. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Gościa zgłoszone przy zameldowaniu. Dane do faktury należy podać przy dokonywaniu rezerwacji i zameldowaniu. Faktura wystawiana jest do 7 dni roboczych po dokonaniu płatności za pobyt na podstawie paragonu. Po upływie powyższych terminów lub nie spełnieniu warunków, Obiekt odmówi wystawienia faktury.

9. W przypadku płatności przelewem, wpłata powinna być zaksięgowana na koncie Obiektu najpóźniej przed zameldowaniem.

ZMIANA CEN

1. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

2. Obowiązują cennik umieszczony w obiekcie dane a stonie i portalach mogą być nie aktualne.

WARUNKI I ZAKRES USŁUG

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem

2. Obiekt nie posiada sejfu, ani przechowalni, jak również nie prowadzi depozytu.

3. W ramach usługi noclegowej do dyspozycji Gościa pozostaje pokój wyposażony w zestaw mebli, telewizor, aneks kuchenno- jadalny, łazienkę oraz dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi.

4. Usługi dodatkowe płatne: możliwość skorzystania z pralni, ręcznik, dodatkowa pościel.

5. Cena noclegu obejmuje komplet pościeli. Wymiana pościeli w trakcie pobytu odbywa się za dodatkową opłatą.

6. Obiekt nie odpowiada za awarie i ich skutki, które są od Obiektu niezależne.

7. Pokoje na terenie Obiektu są koedukacyjne. Obiekt zastrzega sobie możliwość dokwaterowania nowego Gościa do zameldowanej już w danym pokoju osoby, jeżeli pokój nie jest wykupiony na wyłączność, a miejsca w danym pokoju pozostają wolne.

8. Należy korzystać wyłącznie z łóżka i szafki, które zostały przydzielone przez personel w momencie zameldowania. W przypadku zajęcia dodatkowego łóżka Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za nie.

9. Obiekt zastrzega sobie możliwość wejścia personelu Obiektu do pokoju Gościa w celu posprzątania pozostałych łóżek, jak również w przypadku podejrzenia złamania postanowień regulaminu.

10. Firmie PPHU KAMAX przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa na teren Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt, nieuregulowaniem należności za świadczone usługi lub kary nałożone zgodnie z Regulaminem.

11. Ze względu na higienę w Obiekcie zabronione jest używanie własnych śpiworów.

12. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa , który jest pod wpływem alkoholu lub środkówodurzających. W takim przypadku obiekt zastrzega sobie prawo do zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.

OBOWIĄZKI GOŚCIA ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM

1. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza do pokoju bądź szafki, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

2. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do telewizora, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

3. Na terenie Obiektu, poza miejscem do tego wyznaczonymi, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pod rygorem kary w kwocie 500 zł za każde naruszenie zakazu.

4. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania lub posiadania środków odurzających, substancji psychotropowych, jakichkolwiek innych zakazanych substancji oraz spożywania alkoholu. W przypadku złamania zakazu Obiekt zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i poproszenia Gościa o opuszczenie terenu obiektu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

5. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.

5. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.

7. Na terenie Obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.

8. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju. W przypadku naruszenia zakazu Obiekt może obciążyć Gościa kosztami wynikłej szkody

9. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć pokój na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.

10. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie wartościowych przedmiotów pozostawionych w pokojach.

11. Gość ma obowiązek zgłosić swoje wymeldowanie, oddać pokój wraz z wypożyczonymi urządzeniami oraz klucz do pokoju. Jeżeli pokój nie został oddany w umówionym czasie, obsługa Obiektu ma prawo, nawet pod nieobecność Gościa, wejść do pokoju, spakować rzeczy Gościa i pozostawić je, na koszt i ryzyko Gościa, w miejscu do tego przeznaczonym do czasu ich odbioru przez Gościa. Koszt spakowania rzeczy wynosi 100,00 zł. Koszt przechowania rzeczy Gościa liczy się za dobę 50,00 zł.

12. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku gdy Gość podczas pobytu rażąco naruszył regulamin Obiektu, albo w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Obiektu.

13. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Obiekt zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.

14. W przypadku naruszenia podczas pobytu postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Obiektu. Należność za usługę nie podlega wówczas zwrotowi.

15. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa zakłócającego spokój bądź naruszającego porządek, godność innych osób lub ich dobra osobiste, Obiekt zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb porządkowych i poproszenia Gościa o opuszczenie terenu obiektu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

16. W przypadku , gdy zachowanie Gościa spowodowało obowiązek ponad standardowego sprzątania , zostanie na niego nałożona dodatkowa opłata w wysokości 200 zł.

17. W pokojach, jak i na terenie Obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych m.in. – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych, środków trujących i toksycznych, itp.

18. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

19. Goście Obiektu są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową oraz do jej przestrzegania oraz do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

CISZA NOCNA

W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00

USŁUGI I UDOGODNIENIA

1.Pokoje sprzątane są na wyraźne życzenie Gościa za dodatkową opłatą.

2. Na terenie obiektu goście mogą korzystać z darmowego Wi-Fi. Hasło zostanie udostępnione podczas zameldowania.

3. Obiekt zapewnia możliwość korzystania z bezpłatnego, niestrzeżonego parkingu

4. Obiekt jest monitorowany i ochraniany przez firmę ochroniarską SOLID.

5. Goście mają do dyspozycji ogród i sprzęt znajdujący się na jego terenie , pod warunkiem zachowania spokoju , ciszy nocnej i utrzymania porządku po jego użyciu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Naprawy , koszty sprzątania będą wyceniane indywidualnie.

2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia należącego do Gościa.

3. Obiekt w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Gości z przyczyn niezawinionych przez Obiekt.

4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rzeczy prywatne Gościa wniesione do Obiektu i pozostawione bez opieki. Obiekt nie bierze rzeczy Gościa na przechowanie.

5. Każdy Gość Obiektu bierze odpowiedzialność za siebie oraz swoje rzeczy osobiste.

6. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

7. W przypadku zaistniałych uszkodzeń, zniszczeń i zabrudzeń wykraczających poza normalne używanie Gość zostanie obciążony kwotą konieczną do usunięcia szkody

8. Przez cały czas pobytu w Obiektu małoletni muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

MONITORING

1. Na terenie Obiektu wprowadza się monitoring, poprzez rejestrację obrazu za pomocą kamer przemysłowych.

2. Celem wprowadzenia kontroli za pomocą urządzeń rejestrujących obraz jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ograniczenie zjawiska kradzieży.

3. Rejestracja obrazów przez zastosowanie kamer przemysłowych nie będzie naruszała prawa do prywatności, godności i innych dóbr osobistych Gości

4. Przetwarzanie danych uzyskanych w ten sposób oraz ich odpowiednie zabezpieczenie odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Obrazy zapisane na nośnikach informacji mogą stanowić dowód w sprawach udokumentowanych w nagraniach.

WARUNKI ANULACJI REZERWACJI:

1. Dla Gości indywidualnych - w przypadku anulowania rezerwacji do 5 dni przed przyjazdem nastąpi całkowity zwrot wpłaconej zaliczki bądź kwoty rezerwacji. Po upływie tego terminu zwrot zaliczki nie będzie możliwy.

2. W przypadku niestawienia się w Obiekcie w dniu rozpoczęcia rezerwacji Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pierwszą dobę noclegową oraz anulowania rezerwacji na pozostałe noce o ile nie otrzyma od Gościa informacji o późniejszym przyjeździe.

3. Dla grup rezerwujących więcej niż 3 pokoje – warunki anulacji będą ustalane indywidualnie dla każdej grupy.

4. W przypadku płatności kartą Obiekt zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o 10%.

\

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory związane z realizacją umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowy właściwy dla siedziby Obiektu.

2. Wszelkie nieuregulowane Regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.

3. Prawem właściwym do sporów pomiędzy Obiektem a Gościem jest prawo polskie.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem regulaminu z języka polskiego na język obcy nadrzędnym jest polska wersja regulaminu.

5. Obiekt zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.

Skontaktuj się z nami

Podaj nam swoje dane kontaktowe

Kontakt

Telefon :+48 505 519 864

Email : KAMAX@POKOJEDLAPRACOWNIKOW.COM

Address : Sosnowiec ul. Bronowa 59A

© 2021-2023 KAMAX . Wszystkie prawa zastrzeżone przez | POKOJEDLAPRACOWNIKÓW.COM